foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Hipokrates - przychodnia lekarska

Organ tworzący Gmina Wróblew na podstawie ustawy o działalności leczniczej, dnia  27 listopada 2013 roku, dokonał przekształcenia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie w Spółkę  Hipokrates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 2 grudnia 2013 roku, Hipokrates sp. z o.o., Wróblew 11, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie z dniem wpisania spółki  do rejestru  z urzędu został  wykreślony z rejestru Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie. Hipokrates sp. z o.o.,  wstąpiła we wszystkie prawa    i obowiązki, których podmiotem  był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie. Bilans zamknięcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie stał się bilansem otwarcia spółki. Powołano Zarząd Spółki i Komisję Rewizyjną. Organ tworzący spółkę -Gmina Wróblew wniosła do majątku spółki tylko ruchomości. Nieruchomości w której prowadzona była działalność gospodarcza przez spółkę pozostały własnością Gminy. Postanowiono, iż  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka wybuduje w miejscowości Wróblew i Charłupia Wielka dwa nowoczesne obiekty niezbędne do prowadzenia dzielności leczniczej.

W pierwszej kolejności spółka Hipokrates nabyła  działkę   w miejscowości  Charłupia Wielka  i rozpoczęła budowę nowoczesnego Ośrodka Zdrowia.   

 Na zdjęciu 1 teren nabyty przez spółkę po inwestycję.

 Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Odnawialne źródło ciepła, układ grzewczy oraz układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku Ośrodka Zdrowia w Charłupi Wielkiej".

 

Zdjęcie 2 - zawiera założenia projektowe. 

Zdjęcie 3 - zawiera założenia projektowe.

Po intensywnych staraniach  Zarządu spółki Hipokrates w roku 2016 budynek został  wybudowany i oddany do użytkowania. W miesiącu styczniu miało miejsce oficjalne uroczyste otwarcie a następnie  przeprowadzka z budynku po „Agronomówce”.

Budynek został odebrany przez:

  • Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego w Sieradzu,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu,
  • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej w Sieradzu.

 

Spółka uzyskała wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i zgodę  Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodek Zdrowia w nowej siedzibie już funkcjonuje    i szybko wpisał się w krajobraz otoczenia.

Zdjęcia 4, 5  pokazują  stan po zakończeniu budowy.